Algemene Voorwaarden Studio YourBalance

Voor cursussen, workshops, massage en lessen van Studio YourBalance

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand na mondelinge aanmelding, aanmelding per telefoon, WhatsaApp of sms, per inschrijfformulier of e-mail aan Studio YourBalance.
1.2) Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij medische, lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent/masseur te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cliënt. Doorgegeven medische gegevens worden opgeslagen in ons systeem, zodat docenten en masseurs deze kunnen inzien, zij zullen vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

Artikel 2 Betaling
2.1a) Groepslessen
– Studio YourBalance biedt cursisten de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Het abonnement wordt per 4 weken vooruitbetaald per automatische incasso. Hiervoor dient een machtigingsformulier ingevuld te worden. De tarieven gelden voor een periode van 4 weken en zijn voor de duur van het abonnement van toepassing.
– Voor het 4-wekenabonnement geldt een opzegtermijn van één abonnementsperiode (er wordt na de opzegging dus nog eenmaal een abonnementsperiode geïncasseerd).
– Een halfjaarabonnement (deze loopt 7×4= 28 weken) of jaarabonnement (deze loopt 13×4= 52 weken) loopt af aan het eind van de looptijd.
– Opzegging van een abonnement vindt plaats door een e-mail te sturen naar info@yourbalance.nl
– Op medische gronden of bij zwangerschap is het mogelijk om je abonnement tijdelijk on hold te zetten. De incasso gaat zoals gepland verder, maar de niet gebruikte lescredits kun je, zodra je weer lessen kunt gaan volgen, na je lopende abonnement inhalen.
– Eventueel is het 1x per jaar mogelijk om je lestegoed voor een vakantiemaand 4 weken langer geldig te maken (dus dan is je tegoed 12 weken geldig i.p.v. 8 weken), zodat je na je vakantie alle ruimte hebt om dat lestegoed te gebruiken. Dit kun je voorafgaand aan de betreffende vakantieperiode aanvragen via info@yourbalance.nl.
– Daarnaast biedt Studio YourBalance cursisten de mogelijkheid om een 5- of 10-rittenkaart te kopen. De 5-rittenkaarten voor Groepslessen en Groepslessen Aerial yoga zijn na aanschaf 3 maanden geldig en de 10-rittenkaarten 6 maanden. Voor Groepslessen Zwangerschap zijn de rittenkaarten resp. 7 en 14 weken geldig. Rittenkaarten dienen vooraf in één keer betaald te worden. Dit kan door de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance met vermelding van je naam + 5/10-rittenkaart Groepslessen, dan wel Groepslessen Aerial yoga of Groepslessen Zwangerschap. Ook kan via de webshop met creditcard worden betaald.
– De cursist dient bij het volgen van losse lessen het verschuldigde bedrag direct voorafgaand aan de les contant te betalen. Dit kan ook door de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance met vermelding van je naam + Losse les + datum. . Ook kan via de webshop met creditcard worden betaald.
– Alle rittenkaarten, abonnementen en inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd.
– Bij geen of niet tijdige betaling heeft Studio YourBalance het recht de les te annuleren. Voor de groepslessen Zwangerschap geldt dat het 4-wekenabonnement automatisch stopt in de maand na de bevalling. De cliënte krijgt voor de maand waarin zij is bevallen het tarief naar rato van het aantal gemiste lessen teruggestort.
– Een groepsles kost 1 lescredit. Voor deelname aan de groepsles Aerial yoga gebruik je 2 lescredits van je abonnement of rittenkaart. Ook voor de workshops zijn soms lescredits in te zetten.
2.1b) Massages & personal training
– De cliënt dient het verschuldigde bedrag direct aansluitend aan de les of massage contant te betalen of te pinnen. Rittenkaarten dienen vooraf in één keer betaald te worden. Dit kan door de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance onder vermelding van je naam + rittenkaart Massages of via de webshop met creditcard.
– De rittenkaarten voor de personal trainingen en zijn na aanschaf 6 maanden geldig (5-rittenkaart) of 2 maanden (10-rittenkaart). De rittenkaarten voor massage hebben een geldigheid van 1 jaar.
– Alle rittenkaarten en inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd.
– Bij geen of niet tijdige betaling heeft Studio YourBalance het recht de les of afspraak te annuleren.
2.1c) Workshops en cursussen
– Betaling van een workshop of cursus dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop te zijn gedaan door de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + naam Workshop. Bij te late betaling kunnen deelnemers op de wachtlijst voorgaan.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Uitsluiting
Studio YourBalance heeft het recht de deelname van de cliënt te weigeren indien niet tijdig aan de
betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 4 Annulering door cliënt
– De cliënt heeft het recht de les, massage of workshop te annuleren. Als je bijtijds annuleert behoud je je          lescredits of inschrijfgeld.
– Voor groepslessen geldt dat annulering uiterlijk 6 uur voor aanvang kan plaatsvinden.
– Lessen Aerial yoga kunnen tot uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd worden.
– Voor massages en personal training geldt dat annulering uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kan           plaatsvinden.
– Workshops en cursussen kunnen uiterlijk tot 5 dagen van tevoren worden geannuleerd.
– Bij te late annulering is het lesgeld of zijn de massagekosten verschuldigd en bij les of massage op locatie      is tevens de vergoeding voor reistijd van de docent verschuldigd.
– Voor aangeschafte rittenkaarten en afgesloten abonnementen vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 Annulering door Studio YourBalance
5.1) Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en lestijden te wijzigen.
5.2) Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de cliënt te weigeren, in welke gevallen de cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag dat – indien van toepassing – aan Studio YourBalance voor deze les, massage of workshop is betaald.
Voor groepslessen en personal trainingen geldt dat als een les of lessen worden geannuleerd, en er in dezelfde week of weken geen andere lessen worden aangeboden, een rittenkaart met diezelfde periode wordt verlengd.

Artikel 6 Wijzigingen
Studio YourBalance behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de tarieven, tijden en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 7 Incassokosten
Studio YourBalance heeft het recht om invorderingskosten en incassokosten op de cliënt te verhalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1) Studio YourBalance verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Studio YourBalance, haar management, masseurs of docenten, zijn alleen aansprakelijk voor de directe schade welke voortvloeit uit de lessen, workshops of massages. Uitgesloten zijn indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en overige gederfde inkomsten. De schade is beperkt tot een totaalbedrag van de in dat jaar betaalde workshop-, les- of massagekosten, of een maximum van € 1.000 in geval van ernstige nalatigheid van Studio YourBalance.
8.3) Studio YourBalance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke voorwerpen.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen
9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studio YourBalance betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, workshops, massages en lessen, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio YourBalance.
9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Studio YourBalance behoudens hogere voorziening.

Versie dec 2020

Studio YourBalance maakt gebruik van cookies. Lees hier ons privacy statement

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten